Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky upravujú právne vzťahy medzi majiteľom zakúpenej vstupenky na strane jednej a občianskym združením Prešporský bál so sídlo Krátka 134/12, 900 46 Most pri Bratislave, na strane druhej.

  • Podujatie

Podujatie je významná spoločenská akcia kultúrneho charakteru. 

  • Organizátor

Organizátorom Podujatia je občianske združenie Prešporský bál.

  • Záujem o účasť

V prípade záujmu o vstup na podujatie je potrebné osloviť organizátora prostredníctvom emailovej komunikácie na rezervacie@presporskybal.sk. Po zaplatení daru nie je možné žiadať vrátenie vstupného už zaplatenej a prevzatej Vstupenky na Podujatie. Rovnako nie je možné žiadať vrátenie vstupného Majiteľom vstupenky za nevyužitú Vstupenku.

  • Majiteľ vstupenky

Majiteľ vstupenky je osoba, ktorá si . Majiteľ vstupenky dáva bez akýchkoľvek nárokov Organizátorovi a tretím osobám súhlas na zhotovenie a zverejnenie akejkoľvek formy záznamu (podobizne, obrazovej snímky, obrazového a zvukového záznamu), zhotoveného primeraným spôsobom na Podujatí alebo v súvislosti s ním, na umelecké účely a pre tlačové, filmové, rozhlasové a televízne spravodajstvo.

  • Práva a povinnosti Majiteľa vstupenky

Majiteľ vstupenky je oprávnený použiť Vstupenku na jednorazový vstup na Podujatie, na ktoré bola zakúpená a využívať všetky služby ponúkané na Podujatí. Majiteľ vstupenky je povinný na vyzvanie Organizátora, resp. ním poverených osôb, predložiť platný preukaz totožnosti. Kúpou a využitím Vstupenky sa stáva Majiteľ vstupenky zmluvným partnerom organizátora podujatia. Majiteľ vstupenky je oprávnený použiť Vstupenku len k účelu, na ktorý je určená. Akékoľvek iné použitie vstupenky je zakázané. Predložením vstupenky pri vstupe na Podujatie vyjadruje Majiteľ vstupenky súhlas s  pokynmi Organizátora v mieste konania Podujatia a s podmienkami, ktoré sa k nim viažu. Kúpou Vstupenky Majiteľ vstupenky berie na vedomie a súhlasí s tým, že v prípade zrušenia Podujatia v dôsledku mimoriadnych udalostí označovaných ako vyššia moc, nemá nárok na vrátenie ceny Vstupenky, a to ani v pomernej časti.

  • Ochrana osobných údajov

Organizátor podujatia, v súvislosti s distribúciou Vstupeniek na Podujatie, v súlade s ust. § 15 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov, získava a spracúva osobné údaje Majiteľov vstupeniek predovšetkým v rozsahu meno, priezvisko, adresa, telefónny/mailový kontakt, príp. titul, dátum narodenia, číslo OP, a to na reklamné a marketingové účely (vykonávanie marketingu alebo marketingového prieskumu) Organizátora podujatia. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. Zakúpením vstupenky udeľuje Majiteľ vstupenky v zmysle ust. § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov Organizátorovi podujatia súhlas na spracovanie jeho osobných údajov na vyššie uvedené účely. Práva Majiteľa vstupenky podľa ust. § 28 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov zostávajú zachované. Organizátor podujatia sa zaväzuje, že získané osobné údaje v súlade s ust. § 19 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov budú chrániť pred ich náhodným, ako aj nezákonným poškodením a zničením, náhodnou stratou, zmenou, nedovoleným prístupom a sprístupnením, ako aj pred akýmikoľvek inými neprípustnými formami ich spracúvania. Organizátor podujatia sa zároveň zaväzuje v súlade s ust. § 22 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov zachovávať mlčanlivosť o získaných osobných údajoch.