Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky upravujú právne vzťahy medzi majiteľom zakúpenej vstupenky na strane jednej a spoločnosťou ONe AIR s.r.o., so sídlom Farská 25, 949 01 Nitra, IČO: 44205759, IČ DPH: SK2022637892, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka č. 37172/N, na strane druhej.

 • Podujatie

Podujatie je významná spoločenská akcia kultúrneho charakteru. Hlavné mesto prostredníctvom Bratislavského kultúrneho a informačného strediska organizuje každoročne tradičný Bratislavský Bál, ako významné mestské kultúrno – spoločenské podujatie.

 • Organizátor

Organizátorom Podujatia je spoločnosť ONe AIR s.r.o.

 • Predajné miesto

Lístky je možné zakúpiť len bezhotovostným prevodom na účet Organizátora podujatia. Po zaplatení je možné vstupenky si vydvihnúť v OC Central, Metodova 6, 821 08 Bratislava

 • Vstupenka

Vstupenka je cenina a potvrdenie umožňujúce jej majiteľovi za jednorazový poplatok vstup na Podujatie.  Vstupenku nie je možné ponúkať na ďalší predaj, vrátiť do predaja, vymeniť alebo svojvoľne vytlačiť jej duplikát. Upravovanie, falšovanie alebo kopírovanie Vstupeniek je trestné. Vstupenka je platná len s kontrolným ústrižkom, bez úprav a poškodenia, na jednorazový vstup na Podujatie, na ktoré bola zakúpená, a nie je možné ju použiť na vstup na iné Podujatie. Klasická papierová vstupenka, vystavená Predajným miestom po úhrade ceny Vstupenky v plnej výške, obsahuje: názov Podujatia, dátum Podujatia, čas začiatku Podujatia, miesto konania Podujatia a cenu Vstupenky.

 • Majiteľ vstupenky

Majiteľ vstupenky je osoba, ktorá si zakúpila Vstupenku na Predajnom mieste. Majiteľ vstupenky dáva bez akýchkoľvek nárokov Organizátorovi a tretím osobám súhlas na zhotovenie a zverejnenie akejkoľvek formy záznamu (podobizne, obrazovej snímky, obrazového a zvukového záznamu), zhotoveného primeraným spôsobom na Podujatí alebo v súvislosti s ním, na umelecké účely a pre tlačové, filmové, rozhlasové a televízne spravodajstvo.

 • Práva a povinnosti Majiteľa vstupenky

Majiteľ vstupenky je oprávnený použiť Vstupenku na jednorazový vstup na Podujatie, na ktoré bola zakúpená a využívať všetky služby ponúkané na Podujatí. Majiteľ vstupenky je povinný na vyzvanie Organizátora, resp. ním poverených osôb, predložiť platný preukaz totožnosti. Kúpou a využitím Vstupenky sa stáva Majiteľ vstupenky zmluvným partnerom organizátora podujatia. Majiteľ vstupenky je oprávnený použiť Vstupenku len k účelu, na ktorý je určená. Akékoľvek iné použitie vstupenky je zakázané. Predložením vstupenky pri vstupe na Podujatie vyjadruje Majiteľ vstupenky súhlas s  pokynmi Organizátora v mieste konania Podujatia a s podmienkami, ktoré sa k nim viažu. Kúpou Vstupenky Majiteľ vstupenky berie na vedomie a súhlasí s tým, že v prípade zrušenia Podujatia v dôsledku mimoriadnych udalostí označovaných ako vyššia moc, nemá nárok na vrátenie ceny Vstupenky, a to ani v pomernej časti.

 • Rezervácia vstupeniek

Záujemca si môže zarezervovať Vstupenku na Podujatie prostredníctvom mailu rezervacie@presporskybal.sk. Po zakúpení vstupenky nie je možné žiadať vrátenie vstupného už zaplatenej a prevzatej Vstupenky na Podujatie. Rovnako nie je možné žiadať vrátenie vstupného Majiteľom vstupenky za nevyužitú Vstupenku.

 • Platba za Vstupenky

Platba za Vstupenku na Podujatie sa realizuje bezhotovostným prevodom na účet Organizátora podujatia na základe ním zadané číslo účtu. Po zrealizovaní platby obdrží záujemca na Predajnom mieste Vstupenku v klasickej papierovej forme.

 • Reklamačný poriadok

V prípade, ak zakúpená Vstupenka obsahuje vady (t.j. nie sú na nej uvedené údaje podľa bodu 1.5 týchto Všeobecných obchodných podmienok, resp. obsahuje chybné údaje a pod.), je Majiteľ vstupenky povinný bez zbytočného odkladu po jej obdržaní tieto vady reklamovať, a to osobne na Predajnom mieste, na ktorom bola Vstupenka zakúpená. Reklamácia bude vybavená bezodkladne pracovníkom Predajného miesta a Majiteľovi Vstupenky bude ponúknuté náhradné riešenie (napr. vystavená nová Vstupenka).

 • Ochrana osobných údajov

Organizátor podujatia, v súvislosti s distribúciou Vstupeniek na Podujatie, v súlade s ust. § 15 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov, získava a spracúva osobné údaje Majiteľov vstupeniek predovšetkým v rozsahu meno, priezvisko, adresa, telefónny/mailový kontakt, príp. titul, dátum narodenia, číslo OP, a to na reklamné a marketingové účely (vykonávanie marketingu alebo marketingového prieskumu) Organizátora podujatia. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. Zakúpením vstupenky udeľuje Majiteľ vstupenky v zmysle ust. § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov Organizátorovi podujatia súhlas na spracovanie jeho osobných údajov na vyššie uvedené účely. Práva Majiteľa vstupenky podľa ust. § 28 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov zostávajú zachované. Organizátor podujatia sa zaväzuje, že získané osobné údaje v súlade s ust. § 19 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov budú chrániť pred ich náhodným, ako aj nezákonným poškodením a zničením, náhodnou stratou, zmenou, nedovoleným prístupom a sprístupnením, ako aj pred akýmikoľvek inými neprípustnými formami ich spracúvania. Organizátor podujatia sa zároveň zaväzuje v súlade s ust. § 22 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov zachovávať mlčanlivosť o získaných osobných údajoch.

 • Záverečné ustanovenia

Zakúpením Vstupenky vyjadruje Majiteľ vstupenky súhlas s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami.